EN  |   TH    	

    	
			
		

หลักสูตรการบินแบบสองเครื่องยนต์ (MR)

หลักสูตรการบินแบบสองเครื่องยนต์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีของการเพิ่มศักยภาพทางการบินสำหรับใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล และใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี โดยมีการฝึกสอนภาคพื้น 22 ชั่วโมง และภาคอากาศ 15 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็นการฝึกบินจำลอง (Simulator) 4 ชั่วโมง และการฝึกเครื่องบินจริง 11 ชั่วโมงบิน

หลักสูตรการบินแบบสองเครื่องยนต์ : เรียนภาคอากาศ 15 ชั่วโมง
 • การเรียนวิชาภาคพื้น : 22 ชั่วโมง
 • การเรียนภาคอากาศ : 15 ชั่วโมง
  • ฝึกบินด้วยเครื่องฝึกบินจำลอง (Simulator): 4 ชั่วโมง
  • ฝึกบินด้วยเครื่อง Diamond 42: 11 ชั่วโมงบิน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • มีใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล (PPL) เป็นอย่างน้อย
 • มีใบสำคัญแพทย์ชั้นหนึ่งหรือชั้นสอง (Medical License Class 2 or 1)
ค่าใช้จ่ายรวม
 • ค่าฝึกสอนทั้งภาคพื้นและภาคอากาศ
 • เอกสารประกอบการเรียน
 • อุปกรณ์การเรียนต่างๆ

ติดต่อเรา

เลขที่ 88/117
ซอย วิภาวดีรังสิต 72
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย

โทร: 02-900-4644
อีเมล: cs@bacpilot.com