EN  |   TH        	

        	
			
		

Crew Resource Management (CRM)

การอบรม CRM คือ กระบวนการการพัฒนาในระยะยาว ซึ่งประกอบไปด้วยการอบรมด้านทรัพยากร และสื่อกลางการฝึก เริ่มตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานจนถึงระดับสูงสุด โดยจะแบ่งออกเป็นการศึกษาด้วยตนเอง การศึกษาระหว่างเรียน การศึกษาทั้งในห้องเรียนและเครื่องบินจำลอง (Simulator) เพื่อที่จะฝึกสอนในระหว่างการปฏิบัติการจริง ซึ่งเป็นวิธีที่ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน

ติดต่อเรา

เลขที่ 88/117
ซอย วิภาวดีรังสิต 72
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย

โทร: 02-900-4644
อีเมล: cs@bacpilot.com