ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 1. งานเงินเดือน
 2. ตรวจสอบและคำนวนค่าล่วงเวลา ค่ากะ และค่าสวัสดิการต่างๆของพนักงานทุกเดือน
 3. ดำเนินการสรุปค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการตามแผนก เพื่อส่งให้ผู้บังคับบัญชา
 4. ดำเนินการยื่นเข้า-ออกประกันสังคม และสรุปยอดเพื่อนำส่งประกันสังคม
 5. ดำเนินการสรุปยอดภาษีเงินได้เพื่อยื่นภงด.1
 6. บันทึกตารางการทำงานแต่ละเดือนเพื่อนำมาทำเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆตามที่บริษัทกำหนด
 7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 1. งานสวัสดิการ
 2. จัดทำและนำเสนอแนวทางนโยบายด้านสวัสดิการ และ นำเสนอแผนงานด้านสวัสดิการ
 3. ควบคุมและดำเนินการเบิก-จ่ายสวัสดิการต่างๆของบริษัท
 4. ควบคุมดูแลการประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากหน่ายงานของรัฐให้พนักงานรับทราบถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ
 5. ควบคุมดูแลสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนของพนักงาน
 6. ควบคุมดูแลสรุปเบิก-จ่ายสวัสดิการต่างๆประจำเดือน
 7. ควบคุมรายการสรุปลูกหนี้ต่างๆประจำเดือน
 8. ควบคุมรายการจัดตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี ให้เป็นไปตามแผน
 9. ควบคุมดูแลและค่าใช้จ่ายเบี้ยเลี้ยงของพนักงานและผู้บริหาร

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง
 2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
 3. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารการจัดการ บริหารงานบุคคล นิติศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 3 ปี
 5. มีความละเอียดรอบคอบ,มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 6. มีความรู้ในด้านกฏหมายแรงงาน ภาษีและกฏหมายประกันสังคม
 7. เคยใช้โปรแกรม Tigersoft จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครออนไลน์คลิก

รายละเอียดของงาน

 1. ปฏิบัติการซ่อมบำรุงตามเนื้องานที่ได้รับตามเอกสารรายการการซ่อมบำรุง(work order)
 2. ดำเนินการซ่อมบำรุงหรือตรวจเช็คอากาศยานตามคู่มือการซ่อมบำรุง(Service Manual)
 3. ลงนามรรับรองหลังการปฏิบัติการซ่อมบำรุงในเนื้องาน(Task)ที่ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
 4. เบิกอะไหล่อากาศยานจากสโตร์ในกรณีที่การซ่อมบำรุงจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่ทดแทน
 5. ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดพื้นที่การซ่อมบำรุงอากาศยาน
 6. ดูแลความเรียบร้อยเครื่องมือการซ่อมบำรุงหลังการใช้งานควรเก็บให้ในที่ที่ถูกต้อง หรือในพื้นที่จัดเก็บเครื่องมือ
 7. สอดส่องดูแลสิ่งที่อาจก่อให้เกิดขึ้นให้กับหัวหน้าส่วนทราบ
 8. ปฏิบัติหน้าที่ต่างตามที่หัวหน้าส่วนได้มอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ระดับปวส. สาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้าฯ
 3. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วไม่มีประวัติอาชญากรรม
 4. มีประสบการณ์ด้านการซ่อมเครื่องบินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงเรียนการบิน ต.คลองใหญ่ อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก

สมัครออนไลน์คลิก

รายละเอียดของงาน

 1. ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร/ครอบครัวผู้บริหาร
 2. ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 3. บุคลิคภาพดี สุภาพ อ่อนน้อม
 4. ไม่มีรอยสักนอกเสื้อผ้า
 5. ไม่สูบบุหร่/ถ้าสูบต้องไม่มีกลิ่นติดตัวขนาดปฏิบัติงาน
 6. สามารถเดินทางไป-กลับ บ้านพักผู้บริหารได้(เขตสายไหม)

สถานที่ปฏิบัติงาน

แขวงสายไหม เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รับจำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 13,000บาท+ค่าตอบแทนอื่นๆ

สมัครออนไลน์คลิก

รายละเอียดของงาน

 1. ขับรถตู้รับ-ส่ง ศิษย์การบิน ระหว่างศูนย์ฝึกบินและที่พัก
 2. ขับรถตู้รับ-ส่ง ศิษย์การบินระหว่าง กทม. กับ ที่พัก
 3. ดูแล ตรวจสภาพรถตู้ให้พร้อมใช้งาน
 4. รายงานปัญหาที่พบ เกี่ยวกับรถตู้ในทุกๆเดือน เพื่อจะประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข
 5. รับ-ส่ง ศิษย์การบินตามคำร้องขอที่ได้รับการพิจารณาจากต้นสังกัด
 6. บริการซื้อของในภารกิจในแต่ละวัน เช่น น้ำดื่ม/ของว่าง/น้ำแข็ง/อาหารเป็นต้น
 7. ตรวจเช็คยอดศิษย์ท่ต้องเดินทางไป-กลับ ระหว่าง กทม.และศูนย์ฝึกบิน
 8. ขับรถตู้รับ-ส่ง ศิษย์การบิน ที่โรงพยาบาลเซนแมรี่ในกรณีศิษย์เจ็บป่วยและอุบัติเหตุ

คุณสมบัติ

 1. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 2. มีใบขับขี่
 3. มีป
 4. มีจิตสำนึกในการบริการ,มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 5. มีความตรงต่อเวลา

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงเรียนการบิน ต.คลองใหญ่ อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก

รับจำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 9,750 บาท

สมัครออนไลน์คลิก

รายละเอียดของงาน

 1. พัฒนาและบริหารเว็บไซต์และสื่อ Social ต่างๆของบริษัท
 2. วางแผนการตลาดในทุกๆช่องทางโดยใช้สื่อ Online เป็นหลัก ได้แก่ Website,Facebok,Line,Display ad และทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
 3. วิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำรายงานสรุปในการลงสื่อ
 4. โต้ตอบ ลูกค้าทางสื่อออนไลน์
 5. อัพเดทข่าวสารช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหมด
 6. บริหารจัดการด้านกิจกรรมออนไลน์โดยใช้เครื่องมือการตลาดแบบต่างๆ
 7. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง อายุ 22-35 ปีขึ้นไป
 2. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจการตลาด,สาขา IT หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความสามารถในการทำ Graphic Design
 4. มีความสามารถในการถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายVDO และ ตัดต่อ Clip VDO เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารการตลาด
 5. ประสบการณ์ด้านงานขาย การตลาด และ Social Media8 ปีขึ้นไป
 6. มีความสามารถในการทำ Content Marketing และมีความรู้ในการทำ SEM,GA,UX จะพิจารณาพิเศษ
 7. มีความเข้าใจและสามารถทำงานในด้าน Facebook,SEO,SEM,Content Writing,Instagram เป็นต้น
 8. มีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะด้านการนำเสนอ
 9. สามารถสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้

สถานที่ปฏิบัติงาน

แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รับจำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สมัครออนไลน์คลิก

บริษัทบางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 9/5 หมู่ 3 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

ติดต่อ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

 • คุณ ชนัดดา จินตนา (คุณน้ำ)
 • โทร : 037-349-899 ต่อ 219
 • มือถือ : 092-2531-048
 • แฟกซ์ : 037-349-899 ต่อ 202
 • อีเมล : hr@ba.ac.th
 • เว็บไซต์ : www.bangkokflying.com